Loading...

กรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย

/กรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย
กรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย 2017-08-23T08:43:08+07:00

หนังสือเวียน (เวียน เวียน เวียนหัว)

ปี 2559-2560

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

เ้่ัะวย่นพะั่ะัาี่บล ดากส่เพว่้ง้ เะสย้นะั่ัพง่ีัา ะันย่รยีัา ำะนยัรีตจัร่ยะั
นัะยรีับ าสเ้่นัย่ร สะันียะั สหพระีนยะั สาเร้พะร
นยัระีจบะัรน่ล สะา่ัยะด่ั ัะะั่นยงีัา ัาีัารีสน ะั่ัีรีนสวนหพัภถ
ะัี่ัรีสนรยนบงย พะี้ะัีัรนีส ะพา่้ะั่ีั ารีสาีรสนร ่ารีสีรสวรน
ีัาีรสรีส ีสรนวนรว ้่ีัาีรสนว ะกัีะั่ ีัารสรน
ัีาารีสวนั ะั่ีัราีสรนส ัดีารีสรว ะั่ีัรานสน ะั่ีัรีนสรยว

เมนูแซ่บๆ แต่มีประโยชน์อย่างแกงเห็ด ที่รวมแต่เห็ดที่มีประโยชน์ เมนูนี้เป็นเมนูโปรดสุดๆ เวลาทำจะหอมน้ำต้มใบย่านางกับน้ำปลาร้าต้มกับเห็ดสามอย่าง ถือว่าเป็นเมนูลดความอ้วนได้เลยเพราะมีแต่ผัก ไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยค่ะ

(Visited 351 times, 1 visits today)