Loading...

การคัดเลือก ผอ.จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

/การคัดเลือก ผอ.จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
การคัดเลือก ผอ.จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 2017-07-19T14:48:12+07:00

การคัดเลือก ผอ.จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

ารสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหาร ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้อำนวยการศูนย์ จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560     
(เฉพาะผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย เท่านั้น) 

1. การรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2560 (กรณีมายื่นด้วยตนเอง วันสุดท้าย คือ วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560)
    *  ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหาร 
         – ตำแหน่งที่เปิดรับ 
    *  ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักกิจการวุฒยาจารย์  /  ผู้อำนวยการฝ่าย / ผู้อำนวยการศูนย์ 
         – ตำแหน่งที่เปิดรับ  
     1.1 เตรียมเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการคัดเลือก  ดังนี้ 
                 1.1.1   Download แบบแสดงความประสงค์เข้ารับการคัดเลือก   
                       (กรอกข้อมูลตามที่กำหนด พร้อมให้หัวหน้าส่วนงาน ลงนามรับทราบ)
                 1.1.2  คำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าหน่วย หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มภารกิจ หรือเทียบเท่า / ผู้อำนวยการฝ่าย ตามมติคณะกรรมการบริหารส่วนงาน / มหาวิทยาลัย หรือ ที่เคยได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ในข้อตกลงภาระงาน (Assignment Sheet) หรือที่เคยเป็นผู้จัดการโครงการ
                 1.1.3  ผลการสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ TOEIC , CULI-TEST , CU-TEP , IELTS  ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับแบบแสดงความประสงค์เข้ารับคัดเลือก
                 1.1.4  แผนพัฒนาหน่วยงาน โดยยื่นก่อนวันทดสอบความถนัดและวัดทัศนคติ เนื่องจาก ต้องจัดส่งให้คณะกรรมการฯ พิจารณาล่วงหน้าก่อนวันสัมภาษณ์ (กรณียื่นหลังวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560  ให้ยื่นด้วยตนเอง ที่กลุ่มภารกิจพนักงานมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ อาคารจามจุรี 5 ชั้น 5 หรือ ผ่านทาง e-mail  cu_recruit@hotmail.com โดยจัดทำไฟล์นั้น ให้อยู่ในรูปแบบของ .pdf)
   
1.2  กรอกใบสมัครผ่านระบบ Online   พร้อมแนบไฟล์หลักฐานตามข้อที่ 1.1 ให้อยู่ในรูปแบบ File .pdf เท่านั้น
2. การทดสอบโดยมหาวิทยาลัย            
     2.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความถนัด (Aptitude test) และการประเมินทัศนคติ (Attitude test)

3. การสอบสัมภาษณ์
3.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการประชุม สรรหาและแต่งตั้ง สังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
3.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียนนิสิต สังกัดสำนักงานการทะเบียน  
3.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักกิจการวุฒยาจารย์ สังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
3.4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  สังกัดคณะจิตวิทยา  คณะนิเทศศาสตร์  และวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 
3.5 ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการผ่ายบริหาร สังกัด คณะพาณิชยศาสตร์ วิทยาลัยปิโครเลียมและปิโตรเคมี สถาบันโลหะและวัสดุ คณะนิติศาสตร์ และสถาบันการชนส่ง 
3.6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายและนิติการ สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย click-icon111

 

4. ผลการคัดเลือก
4.1 ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียนนิสิต สังกัด สำนักงานการทะเบียน click-icon111
4.2 ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สังกัด สำนักงานการทะเบียน click-icon111
4.3 ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักกิจการวุฒยาจารย์ สังกัด สำนักงานสภามหาวิทยาลัย click-icon111
4.4 ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการประชุม สรรหา และแต่งตั้ง สังกัด สำนักงานสภามหาวิทยาลัย click-icon111
4.5 ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สังกัด วิทยาลัยปิโครเลียมและปิโตรเคมี  click-icon111  
4.6 ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สังกัด คณะนิเทศศาสตร์  click-icon111  
4.7 ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สังกัด คณะจิตวิทยา  click-icon111  
(Visited 261 times, 1 visits today)