Loading...

ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบกลางระบบ (P7’S POOL)

/ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบกลางระบบ (P7’S POOL)
ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบกลางระบบ (P7’S POOL) 2017-07-20T04:39:47+07:00

icon-web-hand3. ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบกลาง(P7’s Pool) 

  (บัญชีรายชื่อของผู้สมัครงานแต่ละราย มีอายุ 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการขึ้นบัญชี)

         (การเรียงลำดับชื่อ : เรียงตามอายุของบัญชี และภายในอายุบัญชีเดียวกัน  เรียงลำดับชื่อตามตัวอักษร)

เดือน

 

      บัญชีเดิม ปี 2559
(6 ตำแหน่ง)
     บัญชีใหม่ ปี 2560
(2 ตำแหน่ง)
พฤษภาคม 2560 iconsarr
icon pdf
มิถุนายน 2560
กรกฎาคม 2560
สิงหาคม 2560
กันยายน 2560

           (บัญชีรายชื่อของผู้สมัครงานแต่ละราย มีอายุ 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการขึ้นบัญชี)
           (การเรียงลำดับชื่อ : เรียงตามอายุของบัญชี
 และภายในอายุบัญชีเดียวกัน  เรียงลำดับชื่อตามตัวอักษร)

i icons10 ปฏิทินประกาศของระบบ Pool

     ส่วนงาน/หน่วยงานต่างๆ ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถพิจารณาเลือกผู้สมัครงานที่ได้รับการขึ้นบัญชีรายชื่อที่อยู่ในระบบ P7’s Pool โดยพิจารณาจาก Profile ของผู้สมัครแต่ละคน มาดำเนินการทดสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง และสอบสัมภาษณ์งานต่อไป i person2

(Visited 159 times, 1 visits today)