Loading...

ข้อแนะนำเกี่ยวกับการฝึกอบรม

/ข้อแนะนำเกี่ยวกับการฝึกอบรม
ข้อแนะนำเกี่ยวกับการฝึกอบรม 2017-08-23T07:21:09+07:00
 • การพัฒนาบุคลากร
  ตาม พรบ.จุฬาฯ พ.ศ. 2551 มาตรา 13 (5) และข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557  (หมวด 8 การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย)  การพัฒนาบุคลากร ถือเป็นหน้าที่ของ

  1. มหาวิทยาลัย
  2. ส่วนงาน (คณะ สถาบัน วิทยาลัย ศูนย์ ฯ)
  3. บุคลากร (อาจารย์ บุคลากรสายปฏิบัติการ)
 • หน่วยงานหลักรับผิดชอบด้านการพัฒนาบุคลากร
  • ส่วนงาน (คณะ สถาบัน วิทยาลัย ศูนย์ฯ)
  • ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
   1. ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
   2. พัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ทุกระดับ
   3. พัฒนาวิชาชีพสายปฏิบัติการ
   4. พัฒนาตามยุทธศาสตร์
   5. อื่น ๆ
 • การฝึกอบรมและสัมมนา
  1. กิจกรรม “แรกพบ” ปีละ 12 ครั้ง (เดือนละครั้ง ทุกวันทำการแรกของเดือน)
  2. หลักสูตรพื้นฐาน (Core Values + Professional Competency)
  3. ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ปีละ 2 ครั้ง (ธันวาคม, กรกฎาคม (ตามปีงบประมาณ))
  4. ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปีละ 3 ครั้ง (ตุลาคม, มีนาคม, มิถุนายน (ตามปีงบประมาณ))
   “(แบบสัญญาทดลองปฏิบัติงาน (พม.28) ฉบับปรับปรุงใหม่เดือนกันยายน 2557 : ข้อ 7 พนักงานมหาวิทยาลัยต้องเข้าอบรมและผ่านหลักสูตรการ ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่/อาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัย ภายในเวลา 1 ปี นับแต่วันเริ่มทดลองปฏิบัติงานกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยไม่เข้าอบรมภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือเข้าอบรมแล้วแต่ไม่ผ่านการอบรมในหลักสูตรการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่/อาจารย์ใหม่ ถือว่าไม่ผ่านการประเมินผลทดลองปฏิบัติงาน)
  5. ปฐมนิเทศผู้บริหารใหม่ (กรกฎาคม (ตามปีงบประมาณ))
 • ข้อควรปฏิบัติ
  1. เมื่อต้องการไปพัฒนา ฝึกอบรม สัมมนา ต้องขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาตามระดับชั้น และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จึงจะไปเข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ ได้
  2. กรณีต้องใช้งบประมาณเพื่อไปพัฒนา ฝึกอบรมสัมมนา ต้องได้รับอนุมัติงบประมาณก่อน
  3. หลังจากได้รับการพัฒนาเสร็จสิ้นแล้ว ต้องส่งข้อมูลโครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม และรายชื่อผู้เข้าร่วม ให้เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลของส่วนงานต้นสังกัดเพื่อบันทึกประวัติในระบบ CUHR ทุกครั้ง
(Visited 111 times, 1 visits today)