Loading...

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

/ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 2017-06-27T08:58:08+07:00

ข้าราชการดีเด่น (ก.พ.)

 • ข้าราชการดีเด่น (ก.พ.) 2559
  • รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศตรีหญิง แพทย์หญิงงามจิตต์ เกษตรสุวรรณ

   ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
   ส่วนงาน คณะแพทยศาสตร์
   กลุ่มที่ 1 ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
  • นายนพรัตน์ กันปาน

   ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ บ.๒
   ส่วนงาน สำนักงานวิทยทรัพยากร
   กลุ่มที่ 4 ลูกจ้างประจำ
 • ข้าราชการดีเด่น (ก.พ.) 2558
  • รองศาสตราจารย์ ดร.จงจิตร อังคทะวานิช

   ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
   ส่วนงาน คณะสหเวชศาสตร์
   กลุ่มที่ 1 ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
  • นายสัตวแพทย์ รชฏ ตันติเลิศเจริญ

   ตำแหน่ง สัตวแพทย์ ระดับชำนาญการ
   ส่วนงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์
   กลุ่มที่ 2 ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทอาวุโส
 • ข้าราชการดีเด่น (ก.พ.) 2557 
  •  รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัยพร อมรวัฒนา
    
   ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
   ส่วนงาน คณะเศรษฐศาสตร์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐา ทองจุล

   ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
   ส่วนงาน  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์
 • ข้าราชการดีเด่น (ก.พ.) 2556 
  • รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ประสิทธิ์จูตระกูล

   ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
   สวนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
   กลุ่มที่ 3 ตำแหน่งประเภทผู้อำนวยการ ระดับสูง และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
  • นางสาววรรณวิภา  สุทธิไกร

   ตำแหน่ง  นักวิจัย
   ส่วนงาน  คณะสัตวแพทยศาสตร์
   กลุ่มที่ 3 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน
 • ข้าราชการดีเด่น (ก.พ.) 2555 
  • รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ รัฐพลี ภาคอรรถ

   ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
   ส่วนงาน คณะแพทยศาสตร์
   กลุ่มที่ 3 ตำแหน่งประเภทผู้อำนวยการ ระดับสูงและตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
  • รองศาสตราจารย์ ดร. วิพรรณ  ประจวบเหมาะ

   ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
   ส่วนงาน  วิทยาลัยประชากรศาสตร์
   กลุ่มที่ 3 ตำแหน่งประเภทผู้อำนวยการ ระดับสูงและตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
 • ข้าราชการดีเด่น (ก.พ.) 2553 
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์
   ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ระดับ 8
   ส่วนงาน คณะแพทยศาสตร์
   ประเภทกลุ่ม ระดับ 6-8
  • นางสาวพรมม์ปภัส  ภัครพรพรรณ์
   ตำแหน่ง  พนักงานทั่วไป
   ส่วนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
   ประเภทกลุ่ม ลูกจ้างประจำ
 • ข้าราชการดีเด่น (ก.พ.) 2552 
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โปรดปราน  บุณพุกกณะ
   ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ระดับ 8
   ส่วนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
   ประเภทกลุ่ม ระดับ 6-8
  • นายบัญชา  อุนพานิช
   ตำแหน่ง  ช่างอิเล็กครอนิกส์ ระดับ 5
   ส่วนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
   ประเภทกลุ่ม ระดับ 6-8
  • นายสกล  แหวนทองคำ
   ตำแหน่ง นักการภารโรง
   ส่วนงาน ศูนย์วิทยทรัพยากร
   ประเภทกลุ่ม  ลูกจ้างประจำ
 • ข้าราชการดีเด่น (ก.พ.) 2551 
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ถนอม บรรณประเสริฐ
   ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ระดับ 8
   ส่วนงาน คณะแพทยศาสตร์
   ประเภทกลุ่ม ระดับ 6-8
  • นายเสนีย์  มณีเพชร
   ตำแหน่ง ครู 5
   ส่วนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
   ประเภทกลุ่ม ระดับ 1-5
  • นายมงคล  เครือสี
   ตำแหน่ง พนักงานภารโรง
   ส่วนงาน คณะแพทยศาสตร์
   ประเภทกลุ่ม  ลูกจ้างประจำ
 • ข้าราชการดีเด่น (ก.พ.) 2550 
  • อาจารย์เผ่า  สุวรรณศักดิ์ศรี
   ตำแหน่ง อาจารย์  ระดับ 7
   ส่วนงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
   ประเภทกลุ่ม ระดับ 6-8
  • นายสมคิด  คชาพงษ์
   ตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์ 6
   ส่วนงาน คณะแพทยศาสตร์
   ประเภทกลุ่ม ระดับ 6-8
  • นางสาวลำเจียก  พุฒตาล
   ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
   ส่วนงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์
   ประเภทกลุ่ม  ลูกจ้างประจำ
 • ข้าราชการดีเด่น (ก.พ.) 2549 
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรชัย  เคารพธรรม
   ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ระดับ 8
   ส่วนงาน คณะแพทยศาสตร์
   ประเภทกลุ่ม ระดับ 6-8
  • นางสาวจรรยารักษ์  โกศลกิจจา
   ตำแหน่ง พยาบาล 7
   ส่วนงาน คณะทันตแพทยศาสตร์
   ประเภทกลุ่ม ระดับ 1-5
  • นายสุธรรม  โตฤกษ์
   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
   ส่วนงาน คณะอักษรศาสตร์
   ประเภทกลุ่ม ระดับ 6-8
 • ข้าราชการดีเด่น (ก.พ.) 2548

  • ผศ.นพ.พรเลิศ    ฉัตรแก้ว
   ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
   ส่วนงาน คณะแพทยศาสตร์
   ประเภทกลุ่ม ระดับ 6-8
  • นางปิยวรรณ    ตระกูลฤทธิ์
   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5
   ส่วนงาน สถาบันวิทยบริการ
   ประเภทกลุ่ม ระดับ 1-5
  • นายสมบัติ   แสนชมชื่น
   ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
   ส่วนงาน คณะแพทยศาสตร์
   ประเภทกลุ่ม ระดับ ลูกจ้างประจำ
 • ข้าราชการดีเด่น (ก.พ.) 2547 
  • นาง พรรณี  สมิทธินันท์
   ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (ชำนาญการ) 8
   ส่วนงาน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
   ประเภทกลุ่ม ระดับ 6-8
  • นาย ถาวร   เพชรอุดม
   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ 4
   ส่วนงาน คณะแพทยศาสตร์
   ประเภทกลุ่ม ระดับ 1-5
  • นายอุดม  โชตินาเสียว
   ตำแหน่ง นักการภารโร
   ส่วนงาน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ
   ประเภทกลุ่ม ระดับ ลูกจ้างประจำ
 • ข้าราชการดีเด่น (ก.พ.) 2546 
  • นางศิรินาถ  ทัพแสง
   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ชำนาญการ) 8
   ส่วนงาน สำนักบริหารวิชาการ
   ประเภทกลุ่ม ระดับ 6-8
  • นางวรรณภา    รักหลวง
   ตำแหน่ง พนักงานห้องสมุด 5
   ส่วนงาน สถาบันวิทยบริการ
   ประเภทกลุ่ม ระดับ 1-5
  • นายศิริ    เลิศรัตน์
   ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
   ส่วนงาน คณะครุศาสตร์
   ประเภทกลุ่ม ระดับ ลูกจ้างประจำ
 • ข้าราชการดีเด่น (ก.พ.) 2545 
  • ผศ.พญ.นันทนา    ศิริทรัพย์
   ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8
   ส่วนงาน คณะแพทยศาสตร์
   ประเภทกลุ่ม ระดับ 6-8
  • นางวิไลรัตน์     อยู่ประเทศ
   ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 5
   ส่วนงาน คณะแพทยศาสตร์
   ประเภทกลุ่ม ระดับ 1-5
  • นายชุมพร  ศะศิงาม
   ตำแหน่ง นักการภารโรง
   ส่วนงาน สำนักบริหารแผนและการคลัง
   ประเภทกลุ่ม ระดับ ลูกจ้างประจำ
 • ข้าราชการดีเด่น (ก.พ.) 2544
  • นายวิเชียร  เกิดพุ่ม
   ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 6
   ส่วนงาน สถาบันภาษา
   ประเภทกลุ่ม ระดับ 6-8
  • นายเอกชีพ   นิเวศน์วงษ์กุล
   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 3
   ส่วนงาน คณะแพทยศาสตร์
   ประเภทกลุ่ม ระดับ 1-3
  • นายวรรณศักดิ์    วรรณา
   ตำแหน่ง นักการภารโรง
   ส่วนงาน  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
   ประเภทกลุ่ม ระดับ ลูกจ้างประจำ
 • ข้าราชการดีเด่น (ก.พ.) 2543 
  • นางสาวอนงค์วรรณ   เลิศพรประสพโชค
   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารการเงินและบัญชี 7
   ส่วนงาน สำนักบริหารแผนและการคลัง
   ประเภทกลุ่ม ระดับ 6-8
  • นางกุหลาบ  พิมพ์สุวรรณ์
   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5
   ส่วนงาน คณะวิทยาศาสตร์
   ประเภทกลุ่ม ระดับ 1-5
  • นายน้อม  จันทร์รอด
   ตำแหน่ง นักการภารโรง
   ส่วนงาน  สำนักบริหารแผนและการคลัง
   ประเภทกลุ่ม ระดับ ลูกจ้างประจำ
 • ข้าราชการดีเด่น (ก.พ.) 2538 
  • นายธเรศ  ตาปิง
   ตำแหน่ง ครู 5
   ส่วนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
   ประเภทกลุ่ม ระดับ 4-6
  • นางรุ่งเรือง  มีโบ
   ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ 3
   ส่วนงาน คณะทันตแพทยศาสตร์
   ประเภทกลุ่ม ระดับ 1-3
  • นายสิงห์  แสนศิริ
   ตำแหน่ง คนงาน
   ส่วนงาน  กองอาคารสถานที่
   ประเภทกลุ่ม ระดับ ลูกจ้างประจำ
 • ข้าราชการดีเด่น (ก.พ.) 2537 
  • นางเสาวนีย์  นุชนาฎนนท์
   ตำแหน่ง นักวิชาการ 6
   ส่วนงาน คณะเศรษฐศาสตร์
   ประเภทกลุ่ม ระดับ 4-6
  • นายณรงค์  หอมจันทร์
   ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค 3
   ส่วนงาน สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์
   ประเภทกลุ่ม ระดับ 1-3
  • นายเวช  นีซัง
   ตำแหน่ง นักการภารโรง
   ส่วนงาน  กองแผนงาน
   ประเภทกลุ่ม ระดับ ลูกจ้างประจำ
 • ข้าราชการดีเด่น (ก.พ.) 2536 
  • น.ส.ปนัดดา  นิลพังงา
   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6
   ส่วนงาน กองแผนงาน
   ประเภทกลุ่ม ระดับ 4-6
  • นางสุมาลี  เหล่ารัตน์อุ่นจิต
   ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ 3
   ส่วนงาน คณะทันตแพทยศาสตร์
   ประเภทกลุ่ม ระดับ 1-3
  • นายสุจินต์  มีศิลป์
   ตำแหน่ง พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง
   ส่วนงาน  คณะวิทยาศาสตร์
   ประเภทกลุ่ม ระดับ ลูกจ้างประจำ
 • ข้าราชการดีเด่น (ก.พ.) 2535 
  • นางสุนันท์  รังสีกาญจนส่อง
   ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 6
   ส่วนงาน ศูนย์เครืองมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   ประเภทกลุ่ม ระดับ 4-6
  • นายสมพร  สืบสาย
   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 3
   ส่วนงาน คณะครุศาสตร์
   ประเภทกลุ่ม ระดับ 1-3
  • นายเริ่ม  ศรีตะลาลัย
   ตำแหน่ง นักการภารโรง
   ส่วนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
   ประเภทกลุ่ม ระดับ ลูกจ้างประจำ
 • ข้าราชการดีเด่น (ก.พ.) 2534 
  • นายถาวร  เอื้อดี
   ตำแหน่ง ครูปฏิบัติการ 5
   ส่วนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
   ประเภทกลุ่ม ระดับ 4-6
  • นายทวี  ปันสัน
   ตำแหน่ง หัวหน้าหมวดสถานทีส่วนงาน
   ส่วนงาน คณะทันตแพทยศาสตร์
   ประเภทกลุ่ม ระดับ ลูกจ้างประจำ
 • ข้าราชการดีเด่น (ก.พ.) 2533 
  • น.ส.ยุพิน  จันทร์เจริญสิน
   ตำแหน่ง บรรณารักษ์ 6
   ส่วนงาน สถาบันภาษา
   ประเภทกลุ่ม ระดับ 4-6
  • นางอรุณ  กายสูง
   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 3
   ส่วนงาน คณะนิเทศศาสตร์
   ประเภทกลุ่ม ระดับ 1-3
  • นางประทีป  โลหพรม
   ตำแหน่ง นักการภารโรง
   ส่วนงาน คณะนิเทศศาสตร์
   ประเภทกลุ่ม ระดับ ลูกจ้างประจำ
 • ข้าราชการดีเด่น (ก.พ.) 2532 
  • น.ส.กรรณิกา  สามพี่น้อง
   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   ส่วนงาน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
   ประเภทกลุ่ม ระดับ 4-6
  • น.ส.ชเอม  หาญกิจ
   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 3
   ส่วนงาน คณะอักษรศาสตร์
   ประเภทกลุ่ม ระดับ 1-3
  • นายสมชาย  โหมดตาด
   ตำแหน่ง นักการภารโรง
   ส่วนงาน สถาบันคอมพิวเตอร์
   ประเภทกลุ่ม ระดับ ลูกจ้างประจำ
 • ข้าราชการดีเด่น (ก.พ.) 2530 
  • นางเพชรา  ภูริวัฒน์
   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   ส่วนงาน ฝ่ายวิจัย
   ประเภทกลุ่ม ระดับ 4-6
  • นายสัญชัย  พรรคประพันธ์
   ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค 3
   ส่วนงาน ศูนย์เครืองมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   ประเภทกลุ่ม ระดับ 1-3
  • นายคลี่  เพชรจำรัส
   ตำแหน่ง นักการภารโรง
   ส่วนงาน คณะวิทยาศาสตร์
   ประเภทกลุ่ม ระดับ ลูกจ้างประจำ
 • ข้าราชการดีเด่น (ก.พ.) 2529 
  • นายประชน  โชตินาเสียว
   ตำแหน่ง นักการภารโรง
   ส่วนงาน กองอาคารสถานที่
   ประเภทกลุ่ม ระดับ ลูกจ้างประจำ
  • นางลัดดาวัลย์  สัมมาทัต
   ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
   ส่วนงาน คณะวิทยาศาสตร์
   ประเภทกลุ่ม ระดับ 4-6
(Visited 470 times, 1 visits today)