Loading...

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล

/คู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล 2017-07-20T04:09:23+07:00

เอกสารเรื่องกรอบบริหารที่ได้รับการจัดสรรจากสภามหาวิทยาลัย

(สามารถ Download ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2560)

  1. PowerPoint ฉบับนำเสนอ 12-13 มกราคม 2560
  2. ร่างบันทึกข้อความ การขออนุมัติจัดสรรกรอบบริหารตามโครงสร้างส่วนงาน
  3. การประเมินเข้าสู่ตำแหน่ง
  4. การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง

เอกสาร เรื่อง e-Exam ฉบับปรับปรุงนำเสนอ 6 มกราคม 2560

การปรับเงินเดือนเมื่อครบทดลองปฏิบัติงาน

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ 12 มิถุนายน 2556

การประเมินผลทดลองปฏิบัติงาน

พัฒนาบุคลากร (ฝึกอบรม/สัมมนา)

 

คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัยด้านบริหารงานบุคคล สายวิชาการ

คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัยด้านบริหารงานบุคคล สายปฏิบัติการ

คู่มือคณบดี

คู่มือผู้อำนวยการสถาบัน

คู่มือการมอบหมายงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน

คู่มือการกรอกแบบแสดงหน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description) และข้อตกลงภาระงาน (Assignment Sheet)

คู่มือการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ

คู่มือการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสายวิชาการ(นักวิจัย)

คู่มือการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ(อาจารย์)

นโยบายการบริหารงานบุคคลและการปรับโครงสร้างเงินเดือน

คู่มือการจัดทำหนังสือรับรองเงินเดือน

(Visited 828 times, 1 visits today)