Loading...

การทำบัตรบุคลากร

/การทำบัตรบุคลากร
การทำบัตรบุคลากร 2017-08-23T07:05:06+07:00

การทำบัตรบุคลากร

เงื่อนไขในการจัดทำบัตร

  1. กรณีที่ส่งรูปมาให้แสกนเพื่อจัดทำบัตร ต้องเป็นรูปขนาด 1 นิ้ว เท่านั้น
  2. กรณีบัตรหมดอายุ จะต้องนำบัตรเดิมมาคืนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำลาย จึงจะสามารถออกบัตรใบใหม่ให้ได้
  3. กรณีข้าราชการออกจากราชการ และเลือกรับบำนาญ เมื่อบุคลากรได้รับใบสั่งจ่ายบำนาญ มหาวิทยาลัยจึงจะสามารถออกบัตรข้าราชการบำนาญให้ได้
    *** กรณีต้องการเบิกค่ารักษาพยาบาล ให้นำข้าราชการบำนาญ พร้อมด้วยใบสั่งจ่ายบำนาญ มายื่นพร้อมเอกสารขอเบิกในครั้งแรก
  4. กรณีข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพที่ยังคงเป็นสมาชิกกบข. ไม่สามารถออกบัตรข้าราชการบำนาญได้
    ** เนื่องจากยังไม่มีสถานะเป็นข้าราชการที่ได้รับบำนาญรายเดือน
    *** กรณีต้องการเบิกค่ารักษาพยาบาล ให้นำบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยสำเนาคำสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการ มายื่นพร้อมเอกสารขอเบิก

Link : https://www.intranet.chula.ac.th/2015-03-26-00-50-57/cardid.html

(Visited 440 times, 1 visits today)