ปุยนุ่น FIT

ปุยนุ่น FIT

imagesโครงการชาวจุฬาฯ สง่างาม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรการศึกษาที่มีคณะ  สถาบัน และหน่วยงานสนับสนุนเป็นจำนวนมาก ด้วยยุทธศาสตร์ “เป็นสุข”  เป็นแผนที่มีความสำคัญยิ่ง  โดยเน้นให้บุคลากรมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงส่งผลต่อสมรรถนะการทำงานที่มีประสิทธิภาพ   มหาวิทยาลัย จัดโครงการ “ชาวจุฬาฯ สง่างาม” โดยจัดกิจกรรมออกกำลังกายกลุ่ม เช่น แอโรบิค  โยคะ ลีลาศเพื่อสุขภาพ  จัดอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้งติดตั้งตามพื้นที่ต่าง ๆ กิจกรรม Fitness Center  และจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพอื่น ๆ อาทิ โครงการ “เดินล้านก้าว” โครงการ “แกรนด์ปุยนุ่นลีก” ซึ่งจัดการแข่งขันลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพและฟิตร่างกายให้แข็งแรง โดยมีบุคลากรได้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากทำให้เกิดชุมชนการออกกำลังกายอย่างกว้าง จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมโครงการ “ชาวจุฬาฯ สง่างามเป็นประจำทุกปี” ขึ้นเพื่อให้เกิดชุมชนการออกกำลังกายที่เข้มแข็งและต่อเนื่องต่อไป

imagesกิจกรรมการออกกำลังกาย

กิจกรรมการออกกำลังกายกลุ่ม  ได้แก่  แอโรบิก  โยคะ  ลีลาศ ใน 3  พื้นที่ ระหว่าง 17.00 – 18.00 น. ดังนี้

พื้นที่ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
1. ชั้นล่างอาคารมหิตลาธิเบศธ   แอโรบิก โยคะ แอโรบิก โยคะ
2. ชั้นล่างอาคารสถาบัน 3  โยคะ แอโรบิก โยคะ แอโรบิก  
3. ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ   ลีลาศ ลีลาศ ลีลาศ  
   แอโรบิก โยคะ แอโรบิก    โยคะ

 

(Visited 395 times, 1 visits today)
2020-04-13T00:16:52+07:00 By |