Loading...

ประกาศรับสมัครงานระบบ P7’S POOL

/ประกาศรับสมัครงานระบบ P7’S POOL
ประกาศรับสมัครงานระบบ P7’S POOL 2017-07-19T16:22:55+07:00

การร่วมงาน กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยผ่าน ระบบ P7’s Pool

        ระบบ P7’s Pool คือ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สมัครงานในตำแหน่ง ระดับ P7 และ “สอบผ่าน” การทดสอบกลาง (e-Exam) ของมหาวิทยาลัยแล้ว บัญชีรายชื่อของผู้สมัครงานแต่ละราย มีอายุ 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการขึ้นบัญชี โดยระบบ P7’s Pool มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กระบวนการสรรหา คัดเลือก และบรรจุจ้าง เป็นไปด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น ทันต่อความต้องการ

      ทั้งนี้ ส่วนงาน/หน่วยงานต่างๆ ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถพิจารณาเลือกผู้สมัครงานที่ได้รับการขึ้นบัญชีรายชื่อที่อยู่ในระบบ P7’s Pool โดยพิจารณาจาก Profile ของผู้สมัครแต่ละคน มาดำเนินการทดสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง และสอบสัมภาษณ์งานต่อไป 

 

ตำแหน่งงาน ที่เปิดรับสมัคร (ระบบ Pool)

       ปฏิทินประกาศของระบบ Pool

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 

 

วุฒิปริญญาตรี

 

กรอกใบสมัคร

 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7

 

วุฒิปริญญาโท

 

กรอกใบสมัคร

 

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7        

 

วุฒิปริญญาตรี

 

กรอกใบสมัคร

 

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7

 

วุฒิปริญญาโท

 

กรอกใบสมัคร

 

       ***โปรดกรอกข้อมูลโดยละเอียด เพื่อประโยชน์ของท่านเอง

 

 

 

 

 

 

(Visited 167 times, 1 visits today)